Paghinumdum Sang Ako Bata Pa Sadto (Hiligaynon dialect of the Visayans in the Philippines)

Paghinumdum Sang Ako Bata Pa Sadto
ni Maria Cristina A. Villaralvo

 

Sang una pa nga panahon sa akon pagpanumdom, ang akon lang nga handum amo ang manamit nga pagkaon.
Sa kabudlay sang kabuhi sa kaumahan kun diin ako nagdaku kag nagkabuhi, ang dahon dahon sa palibot lagaun lang kag imimi sa kamatis nga may asin kag may kan on nga manami, sampat gid sulbad na ang hiribati sang maubusan nga gahinibi.
Kay kulang ang isa ka baso nga tinig ang sa anom ka kabataan, si nanay hinali nga nagtak ang sang iya nga tinig ang.
Tapos tig ab kag panghugas pinggan, kami tanan nagdinalagan kay si tatay nag abot dun halin sa kaumahan may dala nga turagsoy kag puyo baw kanamit lapwahan.
Mangahoy kami sa kawayanan kag manag ub anay bago maghampang, pag abot sang kahapunanon bago ang bulan magsubang kami tanan sa altar mag atubang ang orasyon paga umpisahan.
Ang kasimple sang amuni nga pangabuhi ang indi ko gid ikambyo sa bulawan nga masiri. Ang kalipay nga akon naambit bisan sa kabudlay sang pangabuhi, basta si tatay, si nanay pirmi ara kun ako nagahibi indi ko gid itandi sa mga mangad nga brilyante akun sa bulawan nga masiri.
Sa pagtapak ko sa bag o nga pinanid sang istorya sang akon kabuhi, pangamuyo ko lang nga ang pamilya nga sa akon ginhatag sang hamili, mapangapinan ko sa mga hitabu nga hinali, kag matipon ko sa isa ka bubong asta ang mga magburugto makakita sang ila pinili man nga pangabuhi.

17883725_1400154946720903_8510260225325676023_n

Kinabuhi/ Life

Inspired by Bogz Jamorabon…

with his comment “KINABUHI” to an earlier blog about NDTC.

Kinabuhi/ Life

(Hiligaynon and English and versions)

Ni Apolinario Villalobos

Ang kinabuhi, daw sapa, nagailig

Kon padulhog gani, ini madasig

Ang katinong, ginabuka sang bato

Kag labusaw sang mga isda kag tawo.

Amo man ina ang tawo sa kalibutan

Nagalakat sa dalan nga indi matapan

Damo matapakan, mga buho kag tunok

May mga hilit-hilit pa nga makahaladlok!

Life is like a stream that flows –

Fast, if the terrain tilts or slopes

Boulders break its tranquil course

But not easing a bit its resolute force.

Man, a mere dot in the universe

Treads potholed paths – all diverse

Some are thorny, some yet, are stony

With dark corners, foreboding and dreary!