Ang Emotional Maturity o Kaganapan ng Damdamin ng Tao

Ang Emotional Maturity
O Kaganapan ng Damdamin ng Tao
Ni Apolinario Villalobos

Kung ang dunong at isip ay sa utak, ang damdamin naman ay sa puso. Ang damdamin mula sa puso ang nagpapalambot ng kung ano mang matigas na desisyon at pananaw ng isang tao. Ang nabanggit ang magsasabi kung anong klaseng pagkatao mayroon ang isang tao, na kalimitan ay sinasabing mabait, maunawain, mapagmahal, matulungin, atbp. – dahil puso ang pinairal. Subali’t kung ang desisyon ng utak ay pinagmatigasan ng isang tao, ibang pagkatao naman ang ipinapakita niya, subali’t damay pa rin ang puso, kaya may tinatawag kung minsan na “pusong bato” – walang damdamin, matigas. Hindi maaaring paghiwalayin ang tungkulin ng isip at damdamin dahil magkaagapay sila sa lahat ng pagkakataon.

Ang taong normal, na ibig sabihin ay walang diperensiya ang katawan, pag-iisip, at puso, ay may sinusunod na panahon upang marating ang kani-kanilang libel ng kaganapan o maturity. Inaasahang sa pagtuntong sa tamang panahon ng kaganapan, ang isang tao ay matatag na sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay – hindi iyakin, malinaw ang mga desisyon, at malawak ang pang-unawa sa lahat ng bagay at kapwa-tao.

Subalit sa mga pagkakataon na sa murang gulang ay napasabak na sa pagharap sa mga pagsubok ang isang tao, mabilis ang pagkakaroon niya ng kaganapan ng damdamin. Dahil dito, may mga batang laki sa hirap na marunong nang gumawa ng mga malinaw na desisyon at ang damdamin ay umabot na sa libel ng kaganapan, kaya tinaguriang “isip- matanda”. May mga tao ring dahil lumaking spoiled sa magulang, kaya hindi nasanay sa pagharap sa mga pagsubok ay nagkaroon ng malamya o mahinang pagkakatao, kaya tinataguriang “isip-bata” at may “malambot na damdamin”.

Ang isa sa mga pagsubok ng buhay ay ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit ang isip nila ay umabot na sa kaganapan, subalit dahil sa hindi mapigilang bugso ng damdamin tuwing maalala ang pamilya, bumibigay ito at humahantong sa pag-iyak, pagkawala ng katinuan ng pag-iisip, at ang pinakamasaklap ay pagpapatiwakal. Ang isa pa ay ang sitwasyon ng isang “spoiled” na taong nag-asawa. Kahit may mga anak na ay nakasandal pa rin sa mga magulang na maya’t maya niyang hinihingan ng payo, dahil hindi siya nasanay na gumawa ng sariling desisyon kaya mahina ang damdamin. Ibig sabihin, kahit nasa hustong gulang na siya ay hindi pa rin siya emotionally- matured.

Kung sa relasyong magkapatid, ang isip ay “nakakatandang kapatid” ng damdamin o emosyon. Sa panahon ng “pagi-emote” ng isang tao, ang isip niya ang magsasabi kung siya ay tama o mali. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang utak ng tao ay nasa ulo, bandang itaas ng katawan, at ang pusong nagpapadamdam ay nasa dibdib o kalagitnaan ng katawan…nangangahulugang mas mataas ang utak kaysa puso, kaya dapat lang na umiral kung kailangan. Sa kasamaang palad, may mga pagkakataon ding umiiral ang damdamin na nawawala sa ayos lalo na pagdating sa pag-ibig, na para bang sa magkapatiran, kung saan ang nakababata ay ayaw makinig sa nakatatanda, na umaabot sa “disgrasya” , kaya may tinatawag na mga batang babaeng “disgrasyada” – nabuntis ng wala sa panahon.

Dahil sa magandang dulot ng pag-iral ng isip sa damdamin, ang ginagawa ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa halimbawa, ay iniisip na lang ang kapakanan ng kanilang mga anak na naiwan sa Pilipinas, na siyang dahilan kung bakit sila nagtitiis na mapalayo sa kanila. Sa ganitong paraan, ang anumang panghihina ng damdamin ay natatalo ng isip…isang uri ng ipinilit na maturity ng damdamin.

Sa pangkalahatan, ang mga nakakaapekto sa damdamin ng isang tao upang umabot ito sa kaganapan o maturity ay ang angkin niyang likas na talino, paraan ng magulang sa paghubog sa kanya, nilakhang pamilya, mga kasama sa tahanan, at ang kapaligiran ng nilakhang tahanan o ang komunidad. Ang mga nabanggit na salik o sanhing nabanggit ang makakapagdetermina sa aabuting libel o taas ng kaganapan ng isang tao.

FEARS

FEARS
By Apolinario Villalobos

The vastness of science of Psychology is such that it has practically covered all facets of man’s emotion. The science has tried to uncover the unexplained feelings which were generally classified before only as contrasting manifestations. The most popular among the subjects for discussion within the scope of Psychology are the phobias or fears of man. It is interesting to note however, that the “phobia” as a scientific term was used only since 1801.

Here are some of the common phobias to help you identify which apply to yours:

Acerophobia -sourness
Ailourophobia -cats
Akousticophobia -sound
Algophobia -pain
Altophobia -heights
Amatophobia -dust
Ancraophobia -wind
Androphobia -men
Anginophobia -narrowness
Anthropophobia -human beings
Antlophobia -flood
Apiphobia -bees
Arachnophobia -spiders
Astraphobia -lightning
Atelophobia -imperfection
Baciliphobia -microbes
Barophobia -gravitiy
Bathophobia -depth
Batophobia -walking
Batrachophobia -reptiles
Balonephobia -needles
Bibliophobia -books
Brontophobia -thunder
Carcinophobia -cancer
Cardiophobia -heart condition
Cheimatophobia -cold
Chaetophobia -hair
Chionophobia -snow
Chromophobia -color
Claustrophobia -enclosed places
Clinophobia -going to bed
Coprophobia -feces (human waste)
Cryophobia -frost, ice
Crystallophobia -crystals
Cynophobia -dogs
Demophobia -crowds
Demonophobia -demons
Dendrophobia -trees
Dikephobia -justice
Eisotrophobia -mirrors
Elektrophobia -electricity
Eleutherophobia -freedom
Enetephobia -pins
Entomophobia -insects
Eremitophobia -solitude, loneliness
Ergophobia -work
Gametophobia -marriage
Genophobia -sex
Graphophobia -writing
Gymnophobia -nudity
Gynophobia -women
Hedonophobia -pleasure
Hematophobia -blood
Hydrophobia -water (used also in rabies)
Hypeglaphobia -responsibility
Hypnophobia -sleep
Hypsophobia -high place
Ideophobia -ideas
Kakorraphiaphobia -failure
Katagelophobia -ridicule
Kinesophobia -motion
Koniphobia -dust
Logophobia -words
Metallophobia -metals
Musicophobia -music
Mysophobia -dirt
Necrophobia -corpses
Nelophobia -glass
Neophobia -anything new
Nephophobia -clouds
Nosophobia -disease
Nyctophobia -darkness
Ochophobia -vehicles
Odontophobia -teeth
Oikophobia -home
Olfactophobia -smell
Oneitrophobia -dreams
Ophiophobia -snakes
Ornithophobia -birds
Ouranophobia -heaven
Panphobia -everything
Parthenophobia -young girls
Pediculophobia -lice
Peniaphobia -poverty
Pharmacophobia -drugs
Phasmophobia -ghosts
Phonophobia -speaking aloud
Photophobia -strong light
Pogonophobia -beards
Pteronophobia -feathers
Satanophobia -satan
Sciophobia -shadows
Selaphobia -flashes
Siderophobia -stars
Sitophobia -food
Spermophobia -germs
Stygiophobia -hell
Tachophobia -speed
Teratophobia -monsters
Thaasophobia -sitting idle
Thalassophobia -sea
Thanatophobia -death
Thermophobia -heat
Tocophobia -childbirth
Toxiphobia -poison
Traumatophobia -wound or injury
Tremophobia -trembling
Trypanophobia -inoculation
Zoophobia -animals

Anglophobia -England or things English
Gallophobia -France or anything French
Germanophobia -Germany or anything German
Negrophobia -Negroes
Russophobia -Russia or anything Russian
Sinophobia -China or anything Chinese
Xenophobia or
zenophobia -foreigner

Look Up to the Sky to Calm a Perturbed Mind

Look Up to the Sky

to Calm a Perturbed Mind

by Apolinario Villalobos

When our head is heavy with

somber thoughts,

and our heart flutters

with unrestrained trepidation,

we become fazed and seemed helpless,

with only one comfort left – the sky’s vastness.

Looking up to the sky so vast

makes us realize,

that we got limitations

a humbling truth we must accept,

though, for the proud may not be easy,

for his arrogant heart has no place for humility.

The vast sky can calm the mind

perturbed, it may be –

tranquil floating clouds

that change hues against the blue,

seem to tell us that serenity can be had,

if we trust no other one, but the all-knowing God!