Manalig nang Walang Pag-alinlangan at Huwag Pairalin ang Kayabangan

Manalig nang Walang Pag-alinlangan

At Huwag Pairalin ang Kayabangan

Ni Apolinario Villalobos

 

Hindi madali ang basta na lang maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Lalong hindi madaling gawin ito  ng isang tao na ang palagay sa sarili ay “napakatalino” na dahil sa maraming kaalamang nakuha sa mga sa mga libro at mga ibinahagi sa kanya ng mga guro. Subali’t paano na kung may mga katanungang hindi kayang sagutin maski ng agham o siyensiya? Basta na lamang ba itong ipagkibit-balikat at isasantabi?

 

Hangga’t may bahid ng pag-alinlangan, halimbawa,  ang pananalig ng isang tao sa Pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi mamamayani ang takot sa kanyang puso sa paggawa ng masama dahil sa kanyang kaisipan, walang nagbabantay sa kanya, walang manunumbat, at siya lamang ang tanging nakakaalam kung ano ang tama o mali. Mas gugustuhin pa niyang mamayani ang kanyang pananalig sa mga batas ng pamahalaan.

 

Hindi maikakaila ang tibay ng mga bagay na tinatakan ng mga simbolo at kasulatan na may kinalaman sa Manlilikha. Sa kabila ng kung ilang libong taon na ang lumipas, may mga bahagi pa ring natira upang patunayan na ang mga nakasaad sa Bibliya ay totoo. Dahil sa tuluy-tuloy na pananaliksik, tuloy din ang pagtambad sa mata ng tao ang mga katunayan na noong unang panahon pa man ay nandiyan na Siya at pilit nagpapahiwatig ng di-masukat Niyang kapangyarihan. Maraming mga nadiskubre ang hindi maipaliwanag hanggang ngayon na sa halip na pagtuunan ng pansin, ay mas pinili ng taong laktawan at pagtuunan ng pansin ang paghalughog sa napakalawak na kalangitan gamit ang sarili niyang kaalaman. Nag-aalinlangan ang taong umamin na may Isang napakamakapangyarihan sa lahat na siyang dahilan ng mga hindi maipaliwanag na mga bagay sa sanlibutan at sa kalawakan.

 

Gusto ng taong mas kilalanin ang kanyang kakayahan at kaalaman kaya kung anu-ano na lang ang kanyang ginagawa tulad ng pagbuhay ng isang patay sa pamamagitan ng pagpapatibok ng puso nito gamit ang isang makina, pagpupunla ng isang buhay gamit ang isang bahagi ng tao na matagal nang namayapa, pagbabago ng mga likas na katangian ng mga tanim at hayop, paggawa ng mga sasakyang nakakarating sa ibang planeta, at iba upang maihalintulad siya sa Diyos.

 

Subali’t sa kabila ng mga kaalaman ng tao para ipakita na siya man ay maaaring umaktong Diyos, bakit hindi pa rin niya mapigilan ang mga dilubyo na dulot ng  mga mapaminsalang baha, bagyo at lindol? Bakit hindi  niya mapigilan ang pag-alburuto ng mga bulkan sa pagpakawala ng kanilang kinukuyom na lakas na pinaghalong abo, mga bato at apoy? Bakit hindi niya  maawat ang pagtigang ng lupa sa ibang kontinente upang magresulta sa malawakang gutom dahil sa pagkalanta ng mga pananim? Bakit hindi niya mapigilan ang pagsibol ng mga bagong sakit na nagdudulot ng pinsala sa iba’t ibang dako ng mundo?

 

Saan hahantong ang kayabangan ng tao? Bakit hindi na lang niya pairalin ang pananalig na walang pag-alinlangan nang sa gayon, kahi’t papaano ay matanggap niya na ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran ay hindi saklaw ng kaalaman niyang may hangganan?

 

Dahil nananaig ang kayabangan kaysa pananalig, ang tao ay hindi magkakaroon ng takot sa puso , kaya siya ay makakagawa ng masama sa kapwa. At lalong hangga’t  nasa kaisipan niya ang magdiyus-diyosan, ang mundo ay hindi magkakaroon ng katahimikan …dahil hindi lang iisang tao ang may ganitong paniniwala…marami – silang  gustong umangat sa pamamagitan ng pagtapak sa karapatan ng iba…silang mga lango sa kapangyarihang dulot ng pera, kaalaman, at katungkulan!

 

 

Sighs for Lost Opportunities due to Wasted Time and Arrogance

Sighs for Lost Opportunities

Due to Wasted Time and Arrogance

By Apolinario Villalobos

 

 

It is always the sigh of regret that one can only heave out of his chest every time he losses an opportunity. Wasted opportunities may result from wasted time as some are just careless in managing their lives. They seem to or deliberately forget that time is a very important element that affects man’s daily life. Many forgot the adage about the hands of time that cannot be moved back. Man is no match to the infinity of time. So many also forgot that nowadays, in order to survive, discipline and resourcefulness are very important factors, and both are affected by time.

 

Those who slave it out from 8 to 5 every day, lost precious hours deducted from their take home pay every time they report to work late. They always blame the traffic. I cannot understand why they cannot leave home hours before the onset of the traffic which is normally at 7AM.

 

For those who are looking for jobs, stories are true about intelligent guys who graduated cum laude but oftentimes fail to land a job. These humbugs wonder how other job hunters could ever get a job despite poor scholastic marks for courses earned from unheard of provincial colleges and vocational schools. The cum laudes forgot that the “early birds get the seeds”. Because of pride and overconfidence, they thought that they can always make it because of high marks on their transcript of records with letterheads of prestigious universities. They forgot that nowadays, employers prefer applicants who show interest in the job, and this interest is initially indicated by being the first in the line on the day of interview. Of course, scholastic marks earned from memorizing lessons can help, but job hunting is a different thing. Respect for time and adeptness in reasoning are two most important measures used to know if a person is ready to take responsibilities.

 

Those who finish high-end courses from universities thought that the job they prefer must fit their course to a “T”. In this regard,  “management course” graduates, expect to be “managers” right away. They do not want to start from the lowest rung as an office staff. As computer engineering graduates, they expect an “engineer” tagged in the position they are applying for. They do not want to start with a job as computer technician or programmer. These losers only have their pride to blame.

 

As regards the parents who are crying their hearts out because of growing undisciplined children, they should not ask themselves how this could have happened. In the first place, they forgot to implant in the minds of their children the values that should have been the foundation for their developments. They allowed the children to spend precious time with their peers outside their home even during unholy hours. They give their children hard-earned or borrowed money so they can go to internet cafes to play games instead of studying their lessons at home. They give in to the whims of their children for gadgets that are not necessary. These parents had all the opportunities and time to nurture their children properly but wasted them. They equated love with “pampering”!

 

Children of well-to-do families have more opportunity to prepare for their future. They have money for every thing that they need, especially for education. But they spend more time with barkadas than with their parents, even skipping classes to be with them to play games in internet cafes or hang out in parks and mall. When they grow old, they realize that they have been left behind by friends who have been serious with their studies.

 

Lawmakers are losing time and opportunity in bringing out relevant issues beneficial to the government and the people, because they waste precious time lambasting each other for the selfish motive of gaining publicity mileage. They pretend to be immaculately clean in person and heroic in their effort as they besmear each other’s image. In the process, they forgot that they are supposed to formulate laws instead of broadcasting intrigues which should be left to the rumor mongering writers and columnists of showbiz magazines and tabloids. Before they know it, no more time is left of sessions that should have been devoted to their basic mission as lawmakers.

 

Finally, every worship day should have been spent by people who belong to the various religious leanings for the atonement of their wrongdoings. Unfortunately, their effort is thickly coated with insincerity and hypocrisy. Deep in their mind, they believe in God, but deep in their heart, they believe that He is blind and dumb, so that when they come out of their temples of worship, they are back to their old selfish and arrogant characters.