Dasal para sa darating na kampanyahan at eleksiyon 2016 ng Pilipinas

Dasal para sa darating na kampanyahan
at eleksiyon 2016 ng Pilipinas
Ni Apolinario Villalobos

Oh, Diyos na makapangyarihan sa lahat
Naglalang sa lahat ng bagay at may buhay sa mundo
Darating na naman ang panahon ng pangangampanya
Susundan ng eleksyon 2016 na inaabangan ng buong bansa.

Ipag-adya nyo po kami sa mga sinungaling
Silang nangangako ng langit, ang mukha ay makapal
Sila na ang mga labi ay may pilit at permanenteng ngiti
Sila na maya’t maya ang pagpahid ng alcohol sa mga pisngi.

Ipag-adya nyo po kami sa pang-aakit nila –
Gamit ay nakaw na yaman mula sa kaban ng bayan
At bungkos ng salapi na sa harap nami’y iwawagayway
Na ang kapalit nama’y walang katiwasayang pamumuhay.

Harinawa naman na ang ibang malilinis pa
Ay hindi matulad sa mga bantad sa mga katiwalian
Silang malinis ang mga layunin ang tangi naming pag-asa
Upang mabawasan man lang kahit kaunti ang aming dusa.

Hinihiling namin ang mga ito sa ngalan ni Hesus
Na ang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus
Ay may layuning iligtas kami sa mga kasalanan –
Utang na loob namin sa Kanyang walang hanggan.

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s