Modern Evangelism

Modern Evangelism

By Apolinario Villalobos

 

The onslaught of modern social technology that has somewhat shrunk the world and made different races closer to each other should be treated as a blessing, rather than a bane. Although, some sectors claim that to some degree, it has contributed to moral decadence, its positive contribution should also be given due recognition. No less than Pope Francis, himself, makes use of the technology in reaching out to the Roman Catholic flocks, especially, those wayward souls.

 

There are many things that can be done to make use of this cheap technology to spread the Words and with visual innovations for the messages to be directly and easily grasped. Some facebook users make use of this approach by framing the biblical passages, complete with colorful background. Inspiring messages of this sort sometimes find their way to thousands of facebook and twitter pages. Others enhance their presentation by providing it with music when displayed. Still others provide a line or two of their own as confirmation to the message that they have shared. This effort is exerted via the internet.

 

The simpler way of evangelizing is via text messages sent through the cellphone. Unlike in the internet in which the effort involve copying and pasting, with the cellphone, passages have to be diligently copied from the bible, enhanced sometimes with short interpretation. I am among the lucky beneficiaries of this kind of evangelism. Every morning of every day of the week, the first messages that my cellphone receives are two spiritual messages from text evangelists, one is from Deo Escarilla, former airline executive who is based in Davao and who sends out messages in English, while the other one is from Recy Aniversario, a police retiree, who is based in General Santos City and who uses Filipino. Both are from the island of Mindanao, south of the Philippines.

 

I would like to presume that the two evangelists would painstakingly check the pages of the bible days before to choose appropriate messages for the coming days. They must have felt that their messages that we receive at the first hour of the morning help perk us up, energize us for the whole day. This is true, as how can I not feel blessed with the spiritual reminders all the way from the far southern island of the Philippines, just before I start my day?  They may not be physically around to boost my spirit when I am down, but their ingenuity to reach out to me is more than enough to let me know that care knows no distance…thanks to modern technology.

Minsan, May Isang Nagbuwis ng Buhay

Minsan, May Isang Nagbuwis ng Buhay

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang magsakripisyo para sa iba ay hindi madaling gawin

Ipokrito lang ang magsasabing mahirap ma’y kakayanin

Lalo pa at buhay ang nakalaan para sa ganitong bagay –

Nag-iisang buhay na halaga’y sadyang walang kapantay.

 

Subali’t ‘di rin maiwasan sa makabagong panahon ngayon

Mayroon gumagawa nguni’t sa bihi- bihirang pagkakataon-

Tulad ng amang baha ay susuungin, upang anak ay mailigtas

O di kaya’y inang nabaril, nagnakaw para sa anak…..ng gatas.

 

Maraming kwento ng buhay ang naririnig natin at nababasa

Subali’t bukod tangi ang isang kwentong nasa pahina ng Bibliya

Simula sa murang gulang, nagpahiwatig na ng kanyahg misyon

Pinatunayan ang katotohanan sa lahat ng paraan at pagkakataon.

 

Diyos man kung ituring subali’t katawang tao ay may hangganan

Kaya pilit niyang  tiniis at ininda ang  pinataw na mga kaparusahan

Tumagaktak na pawis ay nahaluan ng dugong masaganang umagos

Sakit na tagos sa puso animo’y nagpamanhid sa katawang nauupos.

 

Pasakit na pinabigat ng pinasang krus na siya palang mga kasalanan –

Mga kasalanang naipon ng kung ilang siglo, ng buong sangkatauhan

Kanyang pagparaya ay umabot  doon sa mabatong burol ng Kalbaryo

Kilala natin siyang minsa’y nagbuwis ng buhay para sa atin…si Hesukristo!